Košík je prázdny

Nech interiér Vášho domova odráža Vaše ja.
Obklopte sa krásou.

Menu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú spôsoby ochrany osobných údajov používateľov (teda osôb využívajúcich stránky e-shopu, vrátane objednávateľov definovaných nižšie), využívajúcich webové stránky obchodu dostupného na elektronickej adrese www.dekoria.sk , ďalej uvádzaného ako „obchod“.

Neprijatie týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rovná nemožnosti využívania stránok obchodu, vrátane podávania objednávok.

Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov je „Franc- Textil” Sp. z o.o so sídlom v Żarowe, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów, zapísaná do obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Wrocław-Fabryczna vo Vroclave, IX. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000172975, disponujúca DIČ (NIP): 884-248-62-72, IČO (REGON): 891503337, majiteľ obchodu vykonávajúci jeho prostredníctvom a za pravidiel definovaných v Obchodných podmienkach predaj tovaru bez paralelnej prítomnosti strán, s využitím telekomunikačnej siete, ďalej uvádzaný ako „predávajúci”.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje používateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Predovšetkým, predávajúci – zohľadnením charakteru, rozsahu, kontextu a účelu spracúvania osobných údajov a rizika narušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a významom ohrozenia – zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s GDPR a aby to mohol preukázať.

 

Rozsah zberu údajov

Predávajúci zbiera údaje používateľov, predovšetkým tých podávajúcich objednávky („objednávateľ“) spôsobom definovaným v Obchodných podmienkach.

S cieľom založiť účet v obchode je používateľ povinný uviesť údaje nevyhnutné na využitie služby účtu, teda meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a nastaviť heslo k účtu. Používateľom uvedená e-mailová adresa je zároveň prihlasovacím menom do obchodu.

S cieľom podať objednávku je objednávateľ povinný uviesť údaje zaisťujúce možnosť jej realizácie a umožňujúce kontakt s objednávateľom, teda meno a priezvisko, adresu elektronickej pošty e-mail, doručovaciu adresu a telefónne číslo.

 

Cieľ zhromažďovania údajov

Osobné údaje používateľa sú spracúvané s cieľom:

uzatvoriť a realizovať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou – v prípade, keď používateľ využíva takéto služby,
uzatvoriť a realizovať kúpnu zmluvu, vrátane posúdenia prípadných reklamácií,
v prípade vykonania nákupu tovaru sú osobné údaje tiež zhromažďované v účtovnej dokumentácii, a teda budú spracúvané s cieľom viesť účtovníctvo predávajúceho,
poskytnúť odpovede na otázky odoslaný prostredníctvom kontaktného formulára,
v prípade, keď používateľ prejaví úmysel dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho sú osobné údaje používateľa spracúvané tiež kvôli zasielaniu mu takéhoto obsahu,
posúdiť oznámenie týkajúce sa osobných údajov.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou, rovnako ako kúpnej zmluvy. Následkom neuvedenia osobných údajov pre tieto účely používateľom je nemožnosť poskytovania služieb predávajúcim a nemožnosť uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy.

V rozsahu zasielaného marketingového obsahu na prianie používateľa je uvedenie osobných údajov dobrovoľné, ale ich neuvedenie povedie k nemožnosti zasielania tohto obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú využité na činenie automatizovaných rozhodnutí, vrátane profilovania.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je:

nevyhnutnosť ich spracúvania s cieľom uzatvoriť a plniť zmluvu o poskytovaní služby elektronickou cestou – v prípade, keď používateľ využíva takéto služby,
nevyhnutnosť ich spracúvania s cieľom uzatvoriť a plniť kúpnu zmluvu, vrátane posúdenia prípadných reklamácií,
v prípade vykonania nákupu tovaru – nevyhnutnosť splniť právne povinnosti ležiace na predávajúcim, spočívajúce vo vedení účtovníctva. Táto povinnosť vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov, predovšetkým zákona zo dňa 29. augusta 1997 daňový úrad, zákona zo dňa 29. septembra 1994 o účtovníctve a zákona zo dňa 11. marca 2004 o dani z pridanej hodnoty,
nevyhnutnosť spracúvania údajov na realizáciu cieľov vyplývajúcich z právne opodstatnených záujmov realizovaných predávajúcim, spočívajúcich v obsluhe korešpondencie a poskytovania odpovedí na otázky,
v prípade, keď používateľ prejaví úmysel dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho – nevyhnutnosť spracúvania údajov na realizáciu cieľov vyplývajúcich z právne opodstatnených záujmov realizovaných predávajúcim, teda na realizáciu marketingových aktivít týkajúcich sa predávajúceho,
plnenie právnej povinnosti spočívajúce v nutnosti posúdenia oznámenia tykajúceho sa ochrany osobných údajov.

 

Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané kvôli uzatvoreniu a plneniu zmluvy o poskytovaní služby elektronickou cestou – sú uchovávané po dobu využívania týchto služieb používateľom, v súlade s Obchodnými podmienkami. Po ukončení využívania služieb budú osobné údaje používateľa v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa uchovávané ešte do vypršania obdobia premlčania občianskoprávnych nárokov.
Osobné údaje spracúvané kvôli uzatvoreniu a plneniu kúpnej zmluvy, vrátane posúdenia prípadných reklamácií, rovnako ako kvôli vedeniu účtovníctva predávajúceho – sú uchovávané do vypršania obdobia vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov, teda do vypršania obdobia premlčania daňových záväzkov, čo môže byť v príslušných prípadoch predĺžené o obdobie premlčania občianskoprávnych nárokov.
Osobné údaje sú spracúvané kvôli poskytnutiu odpovede na otázku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára – sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na posúdenie otázky.
Osobné údaje spracúvané kvôli zasielaniu marketingového obsahu – od okamžiku prijatia požiadavky o ukončení zasielania marketingového obsahu sú údaje uchovávané len kvôli obrane pred prípadnými nárokmi spojenými s týmto zasielaním po obdobie uvedené právnymi predpismi týkajúcimi sa premlčania nárokov.
Osobné údaje spracúvané kvôli posúdeniu oznámenia týkajúceho sa osobných údajov – sú uchovávané do vypršania termínu premlčania nárokov týkajúcich sa realizácie práv osôb vykonávaných na základe predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Práva používateľa

Používateľ má právo rozhodovať, v akom rozsahu budú spracúvané jeho osobné údaje. Predovšetkým môže používateľ kedykoľvek stiahnuť súhlas s tým, aby mu bol zasielaný marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho. Stiahnutie tohto súhlasu nemá vplyv na zhodu so zákonom v prípade odosielania tohto obsahu, ku ktorému dochádzalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Súhlas možno stiahnuť z úrovne používateľského účtu v menu MÔJ ÚČET, sekciu VAŠE ODBERY, rovnako ako kliknutím na príslušný odkaz obsiahnutý v zasielaných marketingových oznámeniach.

Používateľovi okrem toho náleží právo na:

požadovanie prístupu k svojim osobným údajom, ich opravenie, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvania a tiež právo na prenášanie údajov,
v prípade, keď sú osobné údaje používateľa spracúvané kvôli realizácii právne opodstatnených záujmov predávajúceho (vrátane situácie, keď používateľ prejaví úmysel dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho) – právo vzniesť kedykoľvek odpor voči spracúvaniu osobných údajov používateľa,
stiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek, pokiaľ na jeho základe prebieha spracúvanie osobných údajov používateľa; stiahnutie súhlasu neovplyvňuje zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na základe tohto súhlasu pred jeho stiahnutím, s právom,
podanie sťažnosti k predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého sídlo sa nachádza vo Varšave, na adrese ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Všetky zmeny a iné požiadavky z oblasti svojich osobných údajov môže používateľ vykonávať odoslaním príslušnej žiadosti na kontaktné údaje uvedené v bode „Kontakt“ týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

Mechanizmus cookies

Obchod používa malé súbory, ktorým sa vraví cookies. Sú serverom ukladané na počítači osoby navštevujúcej stránky obchodu. Súbory cookies obvykle obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, svoju „dobu exspirácie“ a individuálne, náhodne vybranú číslovku, ktorá identifikuje tento súbor.

Mechanizmus cookies je pre počítače úplne bezpečný, predovšetkým sa touto cestou do počítačov používateľov nemôžu dostať vírusy. Avšak používateľ môže obmedziť alebo vypnúť prístup súborov cookies do svojho počítača. V prípade využitia tejto možnosti bude navigácia na stránkach obchodu zo zásady možná, ale môže to viesť k obmedzeniu možností využívania istých funkcií.

Prevádzkovateľ môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookies počas využívania stránok obchodu návštevníkmi s cieľom:

identifikovať používateľa ako prihláseného v obchode a informovať ho o tom, že je prihlásený;
zapamätať tovar pridaný do košíka kvôli podaniu objednávky;
zapamätávať si údaje z vyplnených formulárov slúžiacich na objednanie alebo prihlasovacích údajov do obchodu;
prispôsobiť obsah stránok obchodu individuálnym preferenciám a reálnym potrebám príjemcu služby (napr. týkajúcich sa farieb a veľkosť fontu, rozvrhnutia stránky);
viesť anonymné štatistiky predstavujúce spôsob používania stránok obchodu.

 

Dostupné internetové prehliadače spravidla vo východiskovom nastavení pripúšťajú uchovávanie súborov „cookies” na koncovom zariadení používateľa.

Používateľ môže kedykoľvek vykonať zmenu nastavenia týkajúceho sa súborov „cookies“. Tieto nastavenia môžu byť zmenené predovšetkým tak, aby zablokovali automatickú podporu súborov cookies v nastavení internetového prehliadača alebo aby zakaždým informovali o ich umiestnení na zariadení používateľa webových stránok. Detailné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory súbory „cookies“ sú dostupné v nastavení internetového prehliadača. Nevykonanie zmeny nastavení v oblasti „cookies” znamená, že budú umiestňované do koncového zariadenia používateľa, a teda bude môcť prevádzkovateľ uchovávať informácie na koncovom zariadení používateľa a získavať prístup k týmto informáciám.

 

IP adresa

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zhromažďovania IP adries návštevníkov stránok obchodu, ktoré môžu byť nápomocné pri diagnostikovaní technických problémov so serverom, tvorbe štatistických analýz (napr. určenie z akých regiónov zaznamenávame najviac návštev). Okrem toho môžu byť užitočné pri spravovaní a zdokonaľovaní obchodu.

 

Cookies iných subjektov

Predávajúci si vyhradzuje možnosť využívania služieb tretích subjektov v oblasti spracovávania štatistík týkajúcich sa využívania obchodu. Uisťujeme, že v takom prípade nebudú takýmto subjektom odovzdané žiadne údaje identifikujúce používateľa.

V reklamách umiestnených na stránkach obchodu môžu byť využité cookies tretích subjektov, majúce za účel umožniť analýzu efektivity reklamnej kampane.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov neupravujú pravidlá využívania mechanizmu cookies tretími subjektmi.

 

Prístup tretích osôb k údajom

K osobným údajom zhromažďovaným predávajúcim majú priamy prístup len oprávnení zamestnanci alebo subdodávatelia predávajúceho a subjekty poskytujúce služby predávajúcemu (teda účtovné služby, IT a technická podpora, rovnako ako archivácia a skartácia dokumentov), ktoré musia mať prístup k údajom na plnenie svojich povinností.

V prípade voľby možnosti registrácie/prihlásenia prostredníctvom externej služby (Facebook) používateľ sprístupňuje externej službe len informáciu o využívaní obchodu predávajúceho.  

Prístup k osobným údajom objednávateľov majú tiež subjekty vykonávajúce doručenie objednaného tovaru – v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie tohto doručenia, a tiež subjekty, s ktorých pomocou objednávateľ robí platbu za tovaru – v rozsahu, v ktorom im objednávateľ tieto údaje uvedie.

Osobné údaje používateľov môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným na ich prijatie na základe právnych predpisov, predovšetkým príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

V prípade vyjadrenia dobrovoľného súhlasu budú osobné údaje používateľov v podobe e-mailovej adresy spracúvané skupinou Allegro sp. z o.o. so sídlom v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, ktorý je samostatným prevádzkovateľom osobných údajov, kvôli preskúmavaniu názorov na mieru spokojnosti s prebehnutou transakciou.

Heureka.cz – Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracúvateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nezahŕňajú akékoľvek informácie týkajúce sa služieb alebo tovarov iných subjektov, než je predávajúci, ktoré boli na stránkach obchodu umiestnené komerčne, pohostinsky, podľa pravidiel vzájomnosti alebo neslúžiace k dosiahnutiu obchodného výsledku.

Predávajúci nezodpovedá za konanie alebo opomenutie objednávateľov, v ktorých dôsledku predávajúci spracúva nimi uvedené osobné údaje spôsobom definovaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Kontakt

Akékoľvek doplňujúce otázky spojené so Zásadami ochrany osobných údajov, prosím, smerujte na adresu predávajúceho

  1. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.

V záležitostiach spojených s ochranou osobných údajov možno predávajúceho kontaktovať pomocou:

e-mailu – odoslaním správy na adresu: [email protected]
telefonicky – zavolaním na č.: +421 233 323 420
korešpondenčne – odoslaním korešpondencie na adresu: Franc‑Textil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Poľsko.