Košík je prázdny

Nech interiér Vášho domova odráža Vaše ja.
Obklopte sa krásou.

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Menu

Vážení zákazníci,
Telefonické zákaznícke stredisko je zatvorené, kontaktujte nás prosím e-mailom.
Tím Dekoria

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a GDPR

Zásady ochrany osobných údajov (od 1.06.2020)

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú spôsoby ochrany osobných údajov používateľov (teda osôb využívajúcich stránky e-shopu, vrátane objednávateľov definovaných nižšie), využívajúcich webové stránky obchodu dostupného na elektronickej adrese www.dekoria.sk, ďalej uvádzaného ako „obchod“.
Neprijatie týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rovná nemožnosti využívania stránok obchodu, vrátane podávania objednávok.
Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov je „Franc- Textil” Sp. z o.o so sídlom v Żarowe, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów, zapísaná do obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Wrocław-Fabryczna vo Vroclave, IX. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000172975, disponujúca DIČ (NIP): 884-248-62-72, IČO (REGON): 891503337, majiteľ obchodu vykonávajúci jeho prostredníctvom a za pravidiel definovaných v Obchodných podmienkach predaj tovaru bez paralelnej prítomnosti strán, s využitím telekomunikačnej siete, ďalej uvádzaný ako „predávajúci”.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje používateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako GDPR). Predovšetkým, predávajúci – zohľadnením charakteru, rozsahu, kontextu a účelu spracúvania osobných údajov a rizika narušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a významom ohrozenia – zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s GDPR a aby to mohol preukázať.

 

Rozsah zberu údajov

Predávajúci zbiera údaje používateľov, predovšetkým tých podávajúcich objednávky („objednávateľ“) spôsobom definovaným v Obchodných podmienkach.
S cieľom založiť účet v obchode je používateľ povinný uviesť údaje nevyhnutné na využitie služby účtu, teda meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a nastaviť heslo k účtu. Používateľom uvedená e-mailová adresa je zároveň prihlasovacím menom do obchodu.
S cieľom podania objednávky je objednávateľ povinný uviesť údaje zaisťujúce možnosť jej realizácie a umožňujúce kontakt s objednávateľom, teda meno a priezvisko, adresu elektronickej pošty e-mail, doručovaciu adresu a telefónne číslo.

 

Cieľ zberu údajov

Osobné údaje používateľa sú spracúvané s cieľom:

 1. uzatvoriť a realizovať zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou – v prípade, kedy používateľ využíva takéto služby,

 2. uzatvoriť a realizovať kúpnu zmluvu, vrátane posúdenia prípadných reklamácií,

 3. v prípade vykonania nákupu tovaru sú osobné údaje tiež zhromažďované v účtovnej dokumentácii, a teda budú spracúvané kvôli vedeniu účtovníctva predávajúceho,

 4. poskytnúť odpovede na otázku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára,

 5. v prípade, kedy používateľ prejaví úmysel dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho, údaje používateľa sú spracúvané tiež kvôli zasielaniu mu takéhoto obsahu,

 6. posúdiť oznámenie týkajúce sa osobných údajov.

Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou, rovnako ako kúpnej zmluvy. Následkom neuvedenia osobných údajov pre tieto účely používateľom je nemožnosť poskytovania služieb predávajúcim a nemožnosť uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy.

V rozsahu zasielaného marketingového obsahu na prianie používateľa je uvedenie osobných údajov dobrovoľné, ale ich neuvedenie povedie k nemožnosti zasielania tohto obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú využité na činenie automatizovaných rozhodnutí, vrátane profilovania.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je:

 1. uzatvorenie a realizácia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou – v prípade, kedy používateľ využíva takéto služby,

 2. nevyhnutnosť ich spracúvania kvôli uzatvoreniu a plneniu kúpnej zmluvy, vrátane posúdenia prípadných reklamácií,

 3. v prípade vykonania nákupu tovaru – nevyhnutnosť splniť právne povinnosti ležiace na predávajúcom, spočívajúce vo vedení účtovníctva. Táto povinnosť vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov, najmä zo zákona o daňovom poriadku zo dňa 29. augusta 1997, zákona o účtovníctve zo dňa 29. septembra 1994 a zákona o dani z pridanej hodnoty zo dňa 11. marca 2004,

 4. nevyhnutnosť spracúvania údajov pre účely vyplývajúce z oprávnených záujmov predávajúceho, ktoré spočívajú vo vybavovaní korešpondencie a poskytovaní odpovedí na otázky,

 5. v prípade, kedy používateľ prejaví úmysel dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho – nevyhnutnosť spracúvania údajov pre účely vyplývajúce z oprávnených záujmov predávajúceho, tzn. na vykonávanie marketingových aktivít týkajúcich sa predávajúceho,

 6. plnenie právnej povinnosti spočívajúce v nutnosti posúdenia oznámenia tykajúceho sa ochrany osobných údajov.


 

Obdobie uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje spracúvané kvôli uzatvoreniu a plneniu zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou – sú uchovávané po dobu využívania týchto služieb používateľom, v súlade s Obchodnými podmienkami. Po ukončení využívania služieb budú osobné údaje používateľa v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa uchovávané ešte do vypršania obdobia premlčania občianskoprávnych nárokov.

 2. Osobné údaje spracúvané kvôli uzatvoreniu a plneniu kúpnej zmluvy, vrátane pre účely preverenia prípadných reklamácií, ako aj kvôli vedeniu účtovníctva predávajúceho – sú uchovávané do vypršania období vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, teda do vypršania obdobia premlčania daňových záväzkov, čo môže byť v príslušných prípadoch predĺžené o obdobie premlčania občianskoprávnych nárokov.

 3. Osobné údaje sú spracúvané kvôli poskytnutiu odpovede na otázku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára – sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na posúdenie otázky.

 4. Osobné údaje spracúvané kvôli zasielaniu marketingového obsahu – od okamžiku prijatia požiadavky o ukončení zasielania marketingového obsahu sú údaje uchovávané len kvôli obrane pred prípadnými nárokmi spojenými s týmto zasielaním po obdobie uvedené právnymi predpismi týkajúcimi sa premlčania nárokov.

 5. Osobné údaje spracúvané kvôli posúdeniu oznámenia týkajúceho sa osobných údajov – sú uchovávané do vypršania termínu premlčania nárokov týkajúcich sa realizácie práv osôb vykonávaných na základe predpisov o ochrane osobných údajov.


 

Práva používateľa

Používateľ má právo rozhodovať, v akom rozsahu budú spracúvané jeho osobné údaje. Predovšetkým môže používateľ kedykoľvek stiahnuť súhlas s tým, aby mu bol zasielaný marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho. Stiahnutie tohto súhlasu nemá vplyv na zhodu so zákonom v prípade odosielania tohto obsahu, ku ktorému dochádzalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Súhlas možno stiahnuť z úrovne používateľského účtu v menu MÔJ ÚČET sekcia VAŠE ODBERY, rovnako ako kliknutím na príslušný odkaz obsiahnutý v zasielaných marketingových oznámeniach.

Používateľovi okrem toho náleží právo na:

 1. požadovať prístup ku svojim osobným údajom, ich opravenie, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvania, a tiež právo na prenášanie údajov,

 2. v prípade, že sú osobné údaje používateľa spracúvané kvôli naplneniu oprávnených záujmov predávajúceho (vrátane situácie, kedy používateľ prejaví prianie dostávať marketingový obsah týkajúci sa predávajúceho) – právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov používateľa,

 3. tiahnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek, pokiaľ na jeho základe prebieha spracúvanie osobných údajov používateľa; stiahnutie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním,

 4. podanie sťažnosti k predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého sídlo sa nachádza vo Varšave, na adrese ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Všetky zmeny a iné požiadavky z oblasti svojich osobných údajov môže používateľ vykonávať odoslaním príslušnej žiadosti na kontaktné údaje uvedené v bode „Kontakt“ týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

Mechanizmus cookies
Obchod používa malé súbory, ktorým sa vraví cookies. Sú serverom ukladané na počítači osoby navštevujúcej stránky obchodu. Súbory cookie obvykle obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, svoju „dobu exspirácie“ a individuálne, náhodne vybranú číslovku, ktorá identifikuje tento súbor.
Mechanizmus cookies je pre počítače úplne bezpečný, predovšetkým sa touto cestou do počítačov používateľov nemôžu dostať vírusy. Avšak používateľ môže obmedziť alebo vypnúť prístup súborov cookies do svojho počítača. V prípade využitia tejto možnosti bude navigácia na stránkach obchodu zo zásady možná, ale môže to viesť k obmedzeniu možností využívania istých funkcií.

Prevádzkovateľ môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookies počas využívania stránok obchodu návštevníkmi s cieľom:

 1. identifikácie používateľa ako prihláseného v obchode a informovania ho o tom, že je prihlásený;

 2. zapamätania tovaru pridaného do košíka kvôli podaniu objednávky;

 3. zapamätania údajov z vyplnených formulárov slúžiacich na objednanie alebo prihlasovacích údajov do obchodu;

 4. prispôsobovania obsahu stránok obchodu individuálnym preferenciám príjemcu služieb (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, rozvrhnutia stránky)

 5. poskytovania personalizovaného obsahu a reklamy, na ponúkanie sociálnych funkcií a k analýze návštevnosti našich stránok;

 6. vedenia anonymných štatistík predstavujúcich spôsob používania stránok obchodu.

Dostupné internetové prehliadače spravidla vo východiskovom nastavení pripúšťajú uchovávanie súborov „cookies” na koncovom zariadení používateľa.
Používateľ môže kedykoľvek vykonať zmenu nastavenia týkajúceho sa súborov „cookies“. Tieto nastavenia môžu byť zmenené predovšetkým tak, aby zablokovali automatickú podporu súborov cookies v nastavení internetového prehliadača, alebo aby zakaždým informovali o ich umiestnení na zariadení používateľa webových stránok. Detailné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory súbory „cookies“ sú dostupné v nastavení internetového prehliadača. Nevykonanie zmeny nastavení v oblasti „cookies” znamená, že budú umiestňované do koncového zariadenia používateľa, a teda bude môcť prevádzkovateľ uchovávať informácie na koncovom zariadení používateľa a získavať prístup k týmto informáciám.

 

IP adresa

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zhromažďovania IP adries návštevníkov stránok obchodu, ktoré môžu byť nápomocné pri diagnostikovaní technických problémov so serverom, tvorbe štatistických analýz (napr. určenie z akých regiónov zaznamenávame najviac návštev). Okrem toho môžu byť užitočné pri spravovaní a zdokonaľovaní obchodu.

Analytické a marketingové nástroje, ktoré používame my a naši dôveryhodní partneri.
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane spoločností Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len Facebook, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len Google) môžu používať súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie alebo získavanie informácií z webových stránok alebo aplikácií a ďalších miest na internete a používať ich na poskytovanie služieb merania a cielenia reklamy. Správou nastavení súborov cookie môžete rozhodnúť, či súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií na cielenie reklamy.

• Google Analytics
Webové stránky využívajú službu Google Analytics, čo je nástroj pre webovú štatistiku a webovú analýzu, ktorý poskytuje prehľad o dátovej prevádzke webových stránok a ktorý poskytuje spoločnosť Google. Tento nástroj používame na zostavovanie štatistík pre potreby prispôsobenia obsahu našich stránok preferenciám používateľov a k ich priebežnej optimalizácii.
Ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením svojho internetového prehliadača. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje zhromaždené pomocou cokies a o vašom používaní webových stránok, a to inštaláciou doplnku, ktorý blokuje vkladanie skriptov Google Analytics do vyhľadávača, dostupného tu. Viac informácií o Google Analytics nájdete tu.
Vzhľadom na používanie Google Analytics môžu byť osobné údaje zhromaždené v súvislosti s používaním týchto webových stránok prenášané mimo Európsky hospodársky priestor. Odovzdávanie osobných údajov sa v takom prípade robí na základe štandardných zmluvných doložiek uzatvorených prevádzkovateľom s poskytovateľom nástrojov. Odporúčame vám prečítať si obsah zmluvy týkajúcej sa spracúvania osobných údajov, vrátane obsahu štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú jej prvkom.
Informácie o tom, ako Google využíva dáta zhromaždené počas používania webových stránok a aplikácií svojich partnerov, sú dostupné tu.

• Reklamné funkcie Google Analytics (DoubleClick)
Okrem Google Analytics (viď vyššie) sú na tejto webovej stránke aktívne reklamné funkcie DoubleClick. V súlade s tým sa prostredníctvom súboru cookie Google zhromažďujú ďalšie údaje, ktoré presahujú štandardnú implementáciu Google Analytics. Za týmto účelom používajú naše webové stránky okrem súborov cookie služby Google Analytics tiež súbory cookie tretích strán.
Cieľom spoločnosti DoubleClick je zobrazovať vám relevantné reklamy, a to ako naše, tak reklamy tretích strán. Vášmu prehliadaču je priradený identifikátor (ID), ktorý funguje ako akýsi pseudonym, takže možno zistiť, ktoré reklamy prehliadač zobrazil a na ktoré reklamy používateľ klikol. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje zobrazovať reklamy relevantné pre predchádzajúce návštevy našich aj iných webových stránok. Informácie vytvárané súbormi cookie sa odosielajú na server v USA, aby sa vyhodnotili, a tu ich uchováva Google. Tieto údaje budú odovzdané tretím stranám iba na základe zákonných ustanovení alebo v rámci spracúvania údajov súvisiacich s konkrétnou objednávkou. Google nebude v žiadnom prípade spájať používateľské údaje s inými údajmi uchovávanými Google.
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť a za tým účelom zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať svoj prehliadač. Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete Google zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie a údajov súvisiacich s vaším používaním webovej stránky a spracúvaním týchto údajov Google tým, že si z nasledujúcej adresy stiahnete a nainštalujete pre tento účel dostupný zásuvný modul prehliadača.
Súbory cookie DoubleClick môžete tiež deaktivovať na webovej stránke Digital Advertising Alliance pod touto adresou.
Vyššie uvedené informácie o „Google Analytics“ sa navyše vzťahujú aj na reklamné funkcie Analytics.
Podrobné informácie o DoubleClick nájdete na adrese:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

• Google AdWords
Nástroj umožňujúci meranie efektivity reklamných kampaní vrátane analýzy zhromaždených údajov. Google AdWords umožňuje zobrazovanie našich reklám ľuďom, ktoré webové stránky v minulosti navštívili. Informácie o tom, ako Google spracúva údaje v rozsahu Google AdWords nájdete tu.

• Obchodné nástroje Facebooku
V súvislosti s využívaním obchodných nástrojov Facebooku spoločne s Facebookom zastávame úlohu spoluprevádzkovateľov v zmysle čl. 26 ods. 1 GDPR, na základe dohody medzi spoluprevádzkovateľmi uzatvorenej s cieľom príslušne uplatniť rozsah povinností v oblasti zaistenia zhody s povinnosťami vyplývajúcimi z GDPR. V súlade s týmito dohodami zodpovedáme za to, že vám odovzdáme informácie nižšie:
o Využívanie obchodných nástrojov predstavuje realizáciu právne opodstatneného záujmu prevádzkovateľa a našich dôveryhodných partnerov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúce vo vedení marketingových aktivít (behaviorálna reklama) a vykonávanie merania účinnosti reklám.
o Viac informácií o spracúvaní údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Facebooku (vrátane informácie, že Facebook je spoluprevádzkovateľom, informácií vyžadovaných čl. 13 ods. 1 písm. (a) a (b) GDPR, informácií o spôsobe spracúvania údajov Facebookom, právnom základe a spôsobe vymáhania práv osôb, ktorých sa údaje týkajú, voči Facebooku) pod odkazom https://www.facebook.com/about/privacy.
o Facebook zodpovedá za zaistenie vymáhania práv osôb, ktorých sa údaje týkajú, v súlade s čl. 15-20 GDPR, vo vzťahu k osobným údajom uchovávaným Facebookom po spoločnom spracúvaní.
Facebook tiež zastáva rolu nášho spracúvajúceho subjektu, pričom môže odovzdávať osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor. Odovzdávanie osobných údajov sa v takom prípade robí na základe štandardných zmluvných doložiek.
Nastavenie súkromia môžete spravovať z úrovne svojho účtu na portáli Facebook.
o Facebook pixel
Je to analytický nástroj dostupný v rámci portálu Facebook, ktorý pomáha merať účinnosť reklám na základe analýzy aktivít vyvíjaných používateľmi v obchode, dodávaný Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), ktorý ďalej umožňuje cieliť na vás personalizované reklamy na portáli Facebook. Tento nástroj zhromažďuje informácie o využívaní obchodu, ktoré sú následné odovzdávané na servery Facebooku. Nezabúdajte, že Facebook ich môže spájať s inými informáciami, ktoré získal v súvislosti s tým, že využívate portál Facebook, a následne ich využívať pre svoje vlastné účely (vrátane marketingových).

 

Prístup tretích osôb k údajom

K osobným údajom zhromažďovaným predávajúcim majú priamy prístup len oprávnení zamestnanci alebo subdodávatelia predávajúceho a subjekty poskytujúce služby predávajúcemu (teda účtovné služby, IT a technická podpora, rovnako ako archivácia a skartácia dokumentov), ktorí musia mať prístup k údajom na plnenie svojich povinností.
V prípade voľby možnosti registrácie/prihlásenia prostredníctvom externej služby (Facebook) používateľ sprístupňuje externej službe len informáciu o využívaní obchodu predávajúceho.
Prístup k osobným údajom objednávateľov majú tiež subjekty vykonávajúce doručenie objednaného tovaru – v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie tohto doručenia, a tiež subjekty, s ktorých pomocou objednávateľ vykonáva platbu za tovar – v rozsahu, v ktorom im objednávateľ tieto údaje uvedie.
Osobné údaje používateľov môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným na ich prijatie na základe právnych predpisov, predovšetkým príslušným orgánom činným v trestnom stíhaní.

Heureka.cz – Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracúvateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nezahŕňajú akékoľvek informácie týkajúce sa služieb alebo tovaru iných subjektov, než je predávajúci, ktoré boli na stránkach obchodu umiestnené komerčne, pohostinsky, podľa pravidiel vzájomnosti alebo neslúžiace dosiahnutiu obchodného výsledku.
Predávajúci nezodpovedá za konanie alebo opomenutie objednávateľov, v ktorých dôsledku predávajúci spracúva nimi uvedené osobné údaje spôsobom definovaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Kontakt

Akékoľvek doplňujúce otázky spojené so Zásadami ochrany osobných údajov, prosím, smerujte na adresu predávajúceho: Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.

V záležitostiach spojených s ochranou osobných údajov možno predávajúceho kontaktovať pomocou:

 1. e-mailu – odoslaním správy na adresu: [email protected]
 2. telefonicky– zavolaním na č.: +421 233 323 420
 3. korešpondenčne– odoslaním korešpondencie na adresu: Franc‑Textil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Poľsko.