Košík je prázdny

Nech interiér Vášho domova odráža Vaše ja.
Obklopte sa krásou.

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Nábytok až -20 %! Kúpiť teraz

Menu

Vážení zákazníci,
Telefonické zákaznícke stredisko je zatvorené, kontaktujte nás prosím e-mailom.
Tím Dekoria

Obchodné podmienky e-shopu

OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU „DEKORIA” („OBCHODNÉ PODMIENKY“)

 1. Definícia
 1. Tieto Obchodné podmienky určujú všeobecné podmienky vykonávania objednávok v e-shope Dekoria, dostupnom na elektronickej adrese www.dekoria.sk.
 2. Obchodné podmienky boli zostavené na základe platných právnych predpisov, predovšetkým:
  1. zákona zo dňa 23. apríla 1964 – občiansky zákonník,
  2. zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou,
  3. zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa,
  4. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 3. Výrazy použité v Obchodných podmienkach majú tento význam:
 • Cena – označuje cenu tovaru s DPH, umiestnenú vedľa informácií o tovare alebo vypočítanú na základe parametrov uvedených objednávateľom. Ceny sú vyjadrené v poľských zlotých a zohľadňujú DPH. Ceny nezohľadňujú náklady na dopravu.
 • Údaje – údaje zákazníka, vrátane údajov osobného charakteru, spracúvané kvôli realizácii objednávky.
 • Heslo – individuálny sled znakov zvolených používateľom, slúžiacich na prihlasovanie k účtu.
 • Spotrebiteľ – fyzická osoba robiaca nákup v e-shope Dekoria, nesúvisiaci priamo s jej ekonomickou alebo profesijnou činnosťou, v súlade so zmyslom čl. 22[1] občianskeho zákonníka.
 • Účet – po registrácii vytvorený individuálny účet používateľa, s ktorého pomocou vykonáva objednávky alebo využíva iné služby predávajúceho.
 • Košík – elektronický formulár sprístupnený predávajúcim na stránkach obchodu, s ktorého pomocou objednávateľ vykonáva objednávky tovaru ponúkaného obchodom.
 • Náklady na dopravu – poplatky vyberané za doručenie tovaru objednávateľovi, definované v týchto Obchodných podmienkach.
 • Platba – úhrada pohľadávky za podanú objednávku, zahrňujúca cenu a náklady na dopravu, spôsobom zvoleným objednávateľom pri podávaní objednávky.
 • Realizácia objednávky – činnosti vyvíjané predávajúcim kvôli doručeniu objednaného tovaru na adresu uvedenú objednávateľom. Realizáciu objednávky tvorí: príprava objednávky na odoslanie a doručenie objednávky objednávateľovi.
 • Registrácia – činnosť spočívajúca v uvedení príslušných údajov, vrátane osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na založenie používateľského účtu.
 • Obchod – e-shop „Dekoria“ dostupný na elektronickej adrese www.dekoria.sk, predstavujúci majetok predávajúceho, ktorého prostredníctvom sa vykonáva predaj tovaru bez paralelnej prítomnosti strán, využitím telekomunikačnej siete.
 • Predávajúci – „Franc- Textil“ Sp. z o.o., so sídlom v Żarowe, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 -130 Żarów, 
  Poľsko, zapísaná do obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Wrocław-Fabryczna vo Vroclave, IX. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000172975, disponujúca DIČ (NIP): 8842486272; IČO (REGON): 891503337, základný kapitál: 9.050.000,00 PLN, majiteľ e-shopu „Dekoria“.
 • Strany – predávajúci a objednávateľ.
 • Tovar – hnuteľné veci ponúkané predávajúcim k maloobchodnému predaju v e-shope „Dekoria“.
 • Zmluva – kúpna zmluva na tovar ponúkaný predávajúcim, uzatváraná bez súčasnej prítomnosti strán, s využitím telekomunikačnej siete.
 • Používateľ – každý, kto využíva webové stránky obchodu, vrátane objednávateľa.
 • Objednávateľ – fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa) alebo právnická osoba, prípadne organizačná jednotka spôsobilá na právne úkony, ktorá robí nákup tovar v obchode.
 • Objednávka – právny úkon vykonávaný s využitím košíka, počas ktorého objednávateľ vyjadruje úmysel zakúpiť vybraný tovar v súlade s jeho popisom, cenou a nákladmi na dopravu definovanými v Obchodných podmienkach.
  II. Všeobecné podmienky poskytovania služieb elektronickou cestou
 1. Používateľ berie na vedomie, že predaj tovaru v e-shope „Dekoria“ prebieha s využitím teleinformačného systému, zaisťujúceho spracúvanie a uchovávanie, a tiež odosielanie a zber dát prostredníctvom telekomunikačnej siete, zhodne so znením zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou.
 2. Obsah stránok obchodu predstavuje majetok predávajúceho a je právne chránený.
 3. Využívanie stránok obchodu môže prebiehať výhradne podľa pravidiel definovaných v obsahu týchto Obchodných podmienok.
 4. Pred začatím používania stránok obchodu, a predovšetkým pred podaním objednávky, je používateľ povinný zoznámiť sa s obsahom týchto Obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, tvoriacich ich integrálnu časť, a následne ich prijať.
 5. Kvôli využívaniu stránok obchodu je používateľ povinný vlastniť počítač alebo zariadenie s inštalovaným softvérom umožňujúcim prezeranie webových stránok a mať prístup k internetu. Pre správne fungovanie stránok obchodu by mal mať počítač alebo zariadenie používateľa zapnutú možnosť podpory súborov typu „Cookies“.
 6. Na vykonanie objednávky je používateľ povinný mať aktívnu elektronickú adresu a aktívne telefónne číslo.
 7. Fotografie tovaru umiestnené na stránkach obchodu sú ilustratívne a slúžia výhradne na prezentáciu. Fotografie a popisy umiestnené pod jednotlivým tovarom pochádzajú od predávajúceho.
 8. Obchodné názvy, názvy, popisy alebo obchodné známky zverejnené na stránkach obchodu podliehajú právnej ochrane. Akékoľvek ich využívanie môže prebiehať len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho.
 9. Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania narušujúceho práva na duševné vlastníctvo predávajúceho.
 10. Používateľ je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže sťažiť alebo narušiť fungovanie obchodu. Používateľ berie na vedomie, že akékoľvek konanie spočívajúce v pokuse o destabilizáciu obchodu môže byť považované za trestný čin v zmysle ustanovení trestného zákonníka.
 11. Používateľ je povinný zdržať sa pridávania, akoukoľvek formou, obsahu nelegálneho charakteru.


III. Registrácia

 1. Registrácia používateľa v obchode je bezplatná.
 2. Registrácia nie je nevyhnutná na prezeranie stránok obchodu, rovnako tak nie je nevyhnutná pre podanie objednávky, ale umožní používateľovi prezeranie histórie a stavu jeho objednávok, rovnako ako získavanie doplnkových služieb poskytovaných predávajúcim na prianie používateľa.
 3. Pre zaregistrovanie musí používateľ s pomocou kurzoru vybrať ikonku „Prihlásiť sa/zaregistrovať sa“, čo vedie k presmerovaniu používateľa na stránky obchodu umožňujúce prihlasovanie (pre zaregistrovaných používateľov) a/alebo registráciu používateľa.
 4. Kliknutie na ikonu „Založiť účet“ spôsobí presmerovanie používateľa na stránku obchodu obsahujúcu registračný formulár („formulár“).
 5. Registrácia používateľa prebieha prostredníctvom vyplnenia formulára.
 6. Pred vyplnením formulára sa zoznámte s obsahom Obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov, a následne prijmite v nich obsiahnuté ustanovenia.
 7. Po vyplnení formulára je potrebné zvoliť ikonku „Zaregistrovať sa“, čo vyvolá odoslanie formulára predávajúcemu. V tento okamžik je proces registrácie dokončený, používateľ je automaticky prihlásený ku svojmu účtu – od toho okamžiku má používateľ aktívny účet v obchode a môže podávať objednávky s využitím svojho účtu bez nutnosti opätovnej registrácie.
 1. Účet
 1. Vlastníctvo účtu umožňuje používateľovi predovšetkým:
  1. vykonávať objednávky,
  2. prístup k stavu a histórii objednávok,
  3. umiestňovanie, upravovanie alebo odstraňovanie údajov, vrátane doručovacích adries.
 2. Prihlasovanie k účtu spočíva v uvedení e-mailovej adresy a hesla, nastavených používateľom počas vykonávania registrácie. E-mailová adresa používateľa je prihlasovacie meno (login) používateľa.
 3. Používateľ berie na vedomie, že heslo k účtu má dôverný charakter. Na zaistenie zodpovedajúcej ochrany hesla sa odporúča robiť jeho zmeny. Na zaistenie väčšieho bezpečia by sa malo heslo skladať z minimálne 8 znakov, obsahovať minimálne jedno veľké písmeno a číslicu alebo špeciálny znak.
 4. Každé narušenie dôvernosti hesla je používateľ povinný nahlásiť predávajúcemu neodkladne po zistení narušenia.
 5. V prípade straty hesla sa používateľ môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o určenie nového hesla, ktoré má dočasný charakter, umožňujúceho prihlásiť sa k účtu. Za týmto účelom je používateľ povinný využiť mechanizmus sprístupnený na stránke prihlasovania k účtu, označený ako „Nepamätám si heslo“. Po zadaní jeho e-mailovej adresy používateľom bude na túto adresu odoslaný e-mail s odkazom umožňujúcim prihlásenie k účtu a vykonanie zmeny hesla.
 6. Zakazuje sa sprístupňovať svoj účet tretím osobám.

 1. Uzatvorenie zmluvy
 1. Objednávateľ vykonáva objednávku s využitím košíka.
 2. Objednávateľ vyhlasuje, že berie na vedomie, že podanie objednávky so sebou nesie povinnosť uhradiť cenu a náklady na dopravu.
 3. K podaniu objednávky dochádza kliknutím na ikonu „Objednávam a platím“. Kliknutie na tlačidlo „Objednávam a platím“ so sebou nesie povinnosť objednávateľa uhradiť cenu tovaru a náklady na dopravu, čo objednávateľ týmto prijíma.
 4. Pred podaním objednávky je objednávateľ povinný vykonať výber tovaru a jeho množstvo a miesto doručenia, rovnako ako vykonať voľbu formy a spôsobu platby. V prípade, keď má objednávateľ účet, mal by sa pred podaním objednávky prihlásiť ku svojmu účtu.
 5. Pred podaním objednávky je objednávateľ, s pomocou košíka, informovaný o:
  1. vlastnostiach ním zvoleného tovaru s celkovom čiastkou náležiacou predávajúcemu na základe jeho nákupu a odoslania, teda o cene a nákladoch na dopravu tovaru k objednávateľovi, ku ktorých úhrade je objednávateľ zaviazaný,
  2. spôsobu a termínu úhrady,
  3. spôsobu a termínu realizácie objednávky predávajúcim.
 6. Podanie objednávky je možné len po predchádzajúcom zoznámení sa s obsahom týchto Obchodných podmienok a prijatie ich ustanovení.
 7. Kliknutím na ikonku „Objednávam a platím“ objednávateľ potvrdzuje, že prijíma zvolený tovar v súlade s jeho popisom a cenou a náklady na dopravu a vyjadruje úmysel ho zakúpiť v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, čím sa zaväzuje na jeho úhradu. Zároveň objednávateľ potvrdzuje zoznámenie sa a prijatie podmienok doručenia a platby, platné u predávajúceho, definované v týchto Obchodných podmienkach.
 8. S okamžikom kliknutia na tlačidlo „Objednávam a platím“ dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi objednávateľom a predávajúcim, v súlade s ktorou má objednávateľ povinnosť uhradiť cenu a pokryť náklady na dopravu tovaru, predávajúci má povinnosť realizácie objednávky a dodania objednaného tovaru objednávateľovi bez chýb a spôsobom a na miesto uvedené objednávateľom.
 9. Predávajúci potvrdí neodkladne (teda v ten istý deň, keď došlo k podaniu objednávky) objednávateľovi vykonanie objednávky. Potvrdenie uvedené v predchádzajúcej vete dodávateľ zasiela na objednávateľom vo formulári uvedenú adresu elektronickej pošty e-mail („potvrdenie“). Potvrdenie obsahuje informácie uvedené v bode 5 vyššie. Spoločne s potvrdením predávajúci zasiela objednávateľovi poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy, ktoré tvorí prílohu č. 1 k Obchodným podmienkam a Formulár odstúpenia od zmluvy, tvoriaci prílohu č. 2 k týmto Obchodným podmienkam.
 10. Ponuka obchodu nepredstavuje ponuku v zmysle čl. 66 občianskeho zákonníka. V prípade nemožnosti realizácie objednávky s ohľadom na nedostupnosť objednaného tovaru alebo materiálu nevyhnutného k jeho zhotoveniu, predávajúci neodkladne vyrozumie objednávateľa, že objednávka nemôže byť realizovaná.
 11. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade predaja akčného alebo z výpredaja pochádzajúceho tovaru, ktorého množstvo je obmedzené, závisí realizácia objednávky na poradí, v ktorom objednávky dostane predávajúci. V prípade nemožnosti realizácie objednávky s ohľadom na vyčerpanie tovaru spadajúceho do akcie alebo výpredaja, predávajúci neodkladne vyrozumie objednávateľa, že objednávka nemôže byť realizovaná. V súvislosti s vyššie uvedeným objednávateľ získa späť uhradenú platbu, a tým sa zrieka všetkých iných nárokov voči predávajúcemu, spojených s nemožnosťou realizácie objednávky.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo na verifikáciu objednávok. V prípadoch vyvolávajúcich opodstatnené obavy, že objednávateľ nedodržuje tieto Obchodné podmienky, môže predávajúci odstúpiť od realizácie objednávky, o čom bude predávajúci informovať objednávateľa.
 13. Objednávateľ je spoločne s prijatím potvrdenia objednávky od predávajúceho povinný vykonať platbu za objednaný tovar a pokryť náklady na dopravu. Všetky nevyhnutné informácie týkajúce sa platby sú obsiahnuté v potvrdení zaslanom predávajúcim.
 14. Všetok tovar ponúkaný na stránkach e-shopu „Dekoria“ je nový z výroby, bez právnych chýb a bol legálne uvedený na trh.

 1. Úprava objednávky
 1. Úprava podanej objednávky je možná nasledovne:
  1. na výrobky šité na mieru – do okamžiku uhradenia objednávky,
  2. na ostatné výrobky (nešité na mieru) – v priebehu 24 hodín od okamžiku podania objednávky (okamžiku uzatvorenia zmluvy).
 2. V prípade potreby úpravy objednávky uvedenej v bode 1 vyššie je objednávateľ v lehote uvedenej v bode 1 vyššie povinný kontaktovať predávajúceho, pričom sa na neho obráti s informáciou o potrebe úprav objednávky na elektronickú adresu www.dekoria.sk spoločne s uvedením rozsahu a spôsobu zmien.
 3. V prípade úpravy objednávky sa cena, rovnako ako náklady na dopravu, môžu zmeniť, o čom bude objednávateľ informovaný predávajúcim.


VII. Platby

 1. Objednávateľ vykonáva platbu neodkladne, avšak najneskôr v lehote 7 dní od okamžiku prijatia potvrdenia objednávky. S výhradou bodu 2 nižšie môže objednávateľ vykonať platbu s pomocou jedného z nižšie uvedených spôsobov:
  1. bankovým prevodom na účet predávajúceho s číslom: PL 49 1090 2314 0000 0001 0294 9135, pričom do názvu prevodu uvedie „Dekoria.sk: číslo objednávky“,
  2. platba paypal.com,
  3. platobná karta alebo e-prevod prostredníctvom platobného systému PayU,
  4. platba na dobierku – umožňuje zaplatiť tovar až pri prevzatí. Príplatok za dobierku je stanovený na 1,50 EUR. Tento spôsob platby je možný iba pri tovare, ktorý nie je upravený na zákazku.
 2. Predávajúci potvrdzuje prijatie platby na adresu elektronickej pošty uvedenú objednávateľom.
 3. Platba sa považuje za prevedenú v okamžiku pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.


VIII. Realizácia objednávky

 1. Objednávateľ môže podávať objednávky v ktorýkoľvek deň týždňa, pričom realizácia objednávok prebieha od pondelka do piatka, v čase 7:00 – 15:00. Predávajúci nerealizuje objednávky počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.
 2. Realizácia objednávok prebieha v lehote 4 – 6 dní odo dňa vykonania úplnej platby objednávateľom.
 3. V prípade realizácie objednávky v inom termíne než uvedenom v bode 1 a 2 vyššie, zašle predávajúci na adresu elektronickej pošty objednávateľa potvrdenie odlišných podmienok realizácie objednávky dohodnutých stranami.
 4. V každom prípade nemôže realizácia objednávky presiahnuť 30 dní, počítané odo dňa prevedenia platby objednávateľom.
 5. V prípade, že nedôjde k plnej úhrade v lehote 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia, je predávajúci oprávnený na odstúpenie od zmluvy.

  Podmienky a náklady na dopravu
 1. S výhradou odlišných ustanovení tohto oddielu realizuje predávajúci dodávky na území Českej republiky.
 2. Doručenie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej firmy PPL, Českej pošty alebo prepravnej firmy Raben.
 1. Podrobné podmienky a náklady na dopravu:
  1. Kuriér DPD – 3,95 EUR
  2. Kuriér GLS – 3,95 EUR
  3. Slovenská pošta – 3,95 EUR
  4. Raben (v prípade veľkorozmerového tovaru, napr. nábytok, kreslá) – 3,95 EUR
  5. Objednávky nad 99,00 EUR – zadarmo
  6. Príplatok za dobierku – 1,50 EUR Tento spôsob platby je možný iba pri tovare, ktorý nie je upravený na zákazku.
 1. Pri objednaní viac kusov veľkorozmerového tovaru sa môžu jednotkové ceny dopravy znížiť.
 2. Predávajúci informuje, že kuriéri dodávajúci veľkorozmerové balíky majú povinnosť vydať tovar na mieste dodania, ale nemajú povinnosť vniesť tovar do domu ani žiadnej budovy a miestnosti uvedenej objednávateľom, čo objednávateľ berie na vedomie.
 3. V závislosti na vybranej možnosti dopravy sú náklady na dopravu automaticky pripočítané k čiastke objednávky.
 4. V okamžiku vydania tovaru zástupcom kuriérskej firmy DPD alebo prepravnej firmy Raben je objednávateľ povinný vykonať kontrolu, či tovar nenesie mechanické poškodenia vyplývajúce z prepravy a či je vydaný tovar zhodný s objednávkou. V prípade absencie poškodenia alebo iných výhrad objednávateľ potvrdí vlastnoručným podpisom vydanie tovaru. V prípade zistenia mechanického poškodenia tovaru alebo rozporu tovaru s objednávkou je objednávateľ povinný podať reklamáciu spôsobom uvedeným v oddiele XI. Obchodných podmienok.
 5. Predávajúci dodáva tovar objednávateľovi spoločne s nákupným dokladom v podobe účtu alebo faktúry, pokiaľ objednávateľ uviedol údaje nevyhnutné pre jej vystavenie. Spoločne s dokladmi uvedenými v predchádzajúcej vete predávajúci odovzdá objednávateľovi formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý predstavuje prílohu č. 2 k týmto Obchodným podmienkam.
 6. Veľkorozmerové balíky sú zasielané výhradne na územie Českej republiky

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy prináleží výhradne zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle čl. 22[1] občianskeho zákonníka, a tiež sa uplatňuje na zmluvy uzatvorené odo dňa 1. januára 2021 fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikaním, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá pre túto osobu profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu jej vykonávanej činnosti, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii a Informáciách o podnikaní.
 2. Objednávateľovi, ktorý je spotrebiteľ, prináleží právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez nesenia nákladov prostredníctvom podania písomného vyhlásenia určeného predávajúcim v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru objednávateľovi.
 3. Pre dodržanie lehoty uvedenej v bode 1 vyššie stačí vyplnenie a odoslanie e-formulára vrátenia (https://www.dekoria.sk/vratenie_tovaru) alebo odoslanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy pred jej vypršaním na adresu predávajúceho uvedenú v oddiele XII. bode 2 týchto Obchodných podmienok na e-mailovú adresu predávajúceho: [email protected].
 4. Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy tvorí prílohu č. 2 k týmto Obchodným podmienkam a je dostupný v elektronickej verzii, https://www.dekoria.sk/vratenie_tovaru
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzatvorenú a spotrebiteľ je zbavený všetkých záväzkov. To, čo strany poskytli, podlieha vráteniu v nezmenenom stave, iba žeby bola zmena nevyhnutná v hraniciach bežných zvyklostí.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť objednávateľovi – spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby neodkladne, avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia odstúpenia od zmluvy. K vráteniu platby dôjde na spotrebiteľom vo formulári o vrátení uvedený bankový účet, iba ak by sa obe strany dohodli na inom spôsobe vrátenia, ktorý sa pre spotrebiteľa nespája so žiadnymi nákladmi.
 7. Objednávateľ – spotrebiteľ má povinnosť vrátiť tovar predávajúcemu okamžite, najneskôr avšak 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stačí odoslať tovar pred jej uplynutím.
 8. Predávajúci môže pozdržať vrátenie platby uvedenej v bode 5 vyššie do okamžiku prijatia tovaru opäť alebo dodania objednávateľom – spotrebiteľom dokladu o jeho odoslaní na adresu predávajúceho, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.
 9. Objednávateľ hradí priame náklady na vrátenie tovaru. Pokiaľ si objednávateľ – spotrebiteľ vybral iný než najlacnejší bežný spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim, nie je v súlade s týmito Obchodnými podmienkami predávajúci povinný vrátiť objednávateľovi ním vynaložené ďalšie náklady na doručenie tovaru predávajúcemu.
 10. Oprávnenie na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nevylučuje oprávnenie objednávateľa plynúce zo záruky na fyzické chyby tovaru.
 11. Predávajúci informuje, že právo na odstúpenie od zmluvy v režime zákona o právach spotrebiteľa sa nevzťahuje na zmluvy:
  1. o poskytovaní služieb, pokiaľ podnikateľ plno realizoval službu s jasným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím plnenia, že po splnení plnenia podnikateľom stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb (teda napr. výrobky šité na mieru, strihané na metre);
  3. v ktorej je predmetom plnenia vec dodávaná v zapečatenom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických ohľadov, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené;
  4. v ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré zostanú po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, nerozlučiteľne spojené s inými vecami;
  5. v ktorej spotrebiteľ výrazne požiadal, aby za ním podnikateľ prišiel kvôli vykonaniu expresnej opravy alebo údržby; pokiaľ podnikateľ poskytuje navyše iné služby než tie, ktorých vykonanie spotrebiteľ žiadal alebo dodáva veci iné než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi náleží vo vzťahu k ďalším službám alebo veciam.
 12. Objednávateľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty tovaru, ktorý bude výsledkom jeho používania spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie jeho charakteru, vlastností a fungovania.

  Reklamácia – rozpor tovaru so zmluvou
 1. Predávajúci má voči objednávateľovi – spotrebiteľovi zodpovednosť, pokiaľ sa tovar v okamžiku jeho vydania nezhoduje so zmluvou. V prípade zistenia rozporu pred uplynutím roka odo dňa vydania tovaru sa prijíma, že existovala v okamžiku vydania.
 2. V prípade zistenia rozporu tovaru so zmluvou je objednávateľ povinný nahlásiť reklamáciu predávajúcemu.
 3. Kvôli umožneniu predávajúcemu vyjadriť sa k výhradám objednávateľa musí reklamácia:
  1. byť podaná písomnou formou vyplnením a odoslaním reklamačného e-formulára (https://www.dekoria.sk/reklamacia) alebo zaslaná poštou na adresu predávajúceho uvedenú v oddiele XII. bode 2 týchto Obchodných podmienok alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho: [email protected] (vzor reklamačného protokolu tvorí príloha č. 3 – stiahnuť reklamačný protokol);
  2. uvádzať príčinu podania reklamácie a určovať rozsah požiadaviek objednávateľa;
  3. obsahovať pripojený doklad o nákupe (napr. potvrdenie o prevode, účtenka, účet, faktúra alebo akýkoľvek iný doklad o nákupe) a záruku, pokiaľ bola udelená – čo ale nie je podmienkou pre jej posúdenie;
  4. uvádzať spôsob poskytnutia odpovede na reklamáciu – písomná odpoveď alebo prostredníctvom e-mailu;
  5. byť podpísaná a obsahovať aktuálne údaje objednávateľa. 
 4. Predávajúci posúdi reklamáciu v lehote 14 dní odo dňa jej prijatia. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete sa predávajúci vyjadrí k reklamácii objednávateľa odoslaním písomnej alebo e-mailovej odpovede na adresu uvedenú objednávateľom v reklamácii. Nevyjadrenie sa predávajúceho k správne podanej reklamácii vo vyššie uvedenej lehote sa rovná jej prijatiu.
 5. Pokiaľ je to možné, mal by byť reklamovaný tovar dodaný v originálnom obale.
 6. V prípade, že predávajúci uzná reklamáciu týkajúcu sa rozporu tovaru so zmluvou, predávajúci podľa voľby objednávateľa – spotrebiteľa bezúplatne vymení tovar za tovar bez chýb alebo chybu odstráni. V prípade, keď oprava alebo dodanie nového, bezchybného tovaru nie je možné, vráti predávajúci objednávateľovi – spotrebiteľovi ním uhradenú cenu. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je chyba nepodstatná.
 7. Predávajúci zodpovedá za rozpory tovaru so zmluvou len v prípade, keď je zistená pred uplynutím dvoch rokov od vydania tovaru objednávateľovi.
 8. V prípade objednávateľa, ktorý nie je spotrebiteľ, stráca oprávnenie plynúce z rozporu tovaru so zmluvou, pokiaľ neskontroloval tovar v dobe a spôsobom prijatým pri veciach tohto druhu a nevyrozumel predávajúceho o chybe neodkladne, teda najneskôr v priebehu 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, a v prípade, keď chyba vyšla najavo až neskôr – pokiaľ nevyrozumel predávajúceho neodkladne po jej zistení.
 1. Ustanovenia obsiahnuté v tomto bode XI podbode 1 – 8 Obchodných podmienok týkajúce sa spotrebiteľa sa uplatňujú tiež na zmluvy uzatvorené odo dňa 1. januára 2021 fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikaním, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá pre túto osobu profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu jej vykonávanej činnosti, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii a Informáciách o podnikaní.
 2. V prípade, keď predávajúci neuznal reklamáciu objednávateľa, a ten s jeho rozhodnutím nesúhlasí, môže sa objednávateľ obrátiť na mediáciu alebo odovzdať vec na riešenie stálemu zmierovaciemu spotrebiteľskému súdu („zmierovací súd“), pôsobiacemu pri príslušnom vojvodskom inšpektoráte Obchodnej inšpekcie.
 3. Vec môže k zmierovaciemu súdu preniesť spotrebiteľ, ale tiež objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľ, podaním príslušnej žiadosti (v závislosti na zvolenom spôsobe posúdenia veci to môže byť žiadosť o začatie a vedenie mediácie alebo o posúdenie veci zmierovacím súdom) k územne príslušnému vojvodskému inšpektorátu Obchodnej inšpekcie.
 4. Formuláre žiadostí uvedených v bode 9 vyššie sú dostupné na webových stránkach vojvodských inšpektorátov Obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam sa spoločne s kontaktnými údajmi nachádza na webových stránkach www.uokik.gov.pl.
 5. Riešenie sporov vo výsledku postupu mediácie má dobrovoľný charakter a nepodlieha správnemu ani súdnemu vymáhaniu; nemožno sa proti nemu odvolať. Riešenie sporov v dôsledku mediácie neovplyvňuje možnosť odoslať vec na riešenie všeobecným alebo zmierovacím súdom.
 6. V prípade odoslania veci na riešenie zmierovacím súdom majú dohoda a rozhodnutia vydané týmto súdom platnosť rozsudku všeobecného súdu. Proti rozsudku vydanému zmierovacím súdom možno vzniesť sťažnosť ku všeobecnému súdu. V prípade, že strany uzatvorili dohodu pred zmierovacím súdom, ju strany nemôžu napadnúť.
 7. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže tiež vyhľadať pomoc u mestského alebo okresného spotrebiteľského ombudsmana alebo na územne príslušnom Zväze spotrebiteľov. Informácie o Zväze spotrebiteľov sa nachádzajú na adrese: www.federacja-konsumentów.org.pl.
 8. Spotrebiteľ môže využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a vymáhania nárokov. Pokiaľ chce využiť možnosti zmierovacieho riešenia sporov týkajúcich sa on-line nákupov, môže spotrebiteľ vzniesť svoju sťažnosť napr. prostredníctvom európskej internetovej platformy ODR, dostupnej na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

XII. Zmluvné strany a kontakt na predávajúceho

 1. Stranami zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu dostupného na elektronickej adrese www.dekoria.sk sú objednávateľ a predávajúci.
 2. Predávajúcim je spoločnosť „Franc- Textil” Sp. z o.o so sídlom v Żarowe, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 -130 Żarów, zapísaná do obchodného registra Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Wrocław-Fabryczna vo Vroclave, IX. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000172975, disponujúca DIČ (NIP): 8842486272; IČO (REGON): 891503337, so základným kapitálom 9.050,000,00 PLN
 3. Všetka korešpondencia smerovaná používateľom na predávajúceho musí byť adresovaná na adresu uvedenú v bode 2 vyššie alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected]

 

XIII. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody utrpené používateľom, spôsobené tým, že používa nezaistené a antivírusovou ochranou nevybavené zariadenie, s ktorého pomocou sa pripája na internet.
 2. Predávajúci nezodpovedá za priebeh a účinnosť transakcií platobnou kartou a zvláštnych prevodov, vykonávaných prostredníctvom služby elektronických platieb.

 

XIV. Osobné údaje

 1. 1. Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov je predávajúci – „Franc- Textil” Sp. z o.o so sídlom v Żarowe, adresa: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.
 2. V záležitostiach spojených s ochranou osobných údajov možno predávajúceho kontaktovať pomocou e-mailovej adresy: [email protected]
 3. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré tvoria integrálnu súčasť Obchodných podmienok a nachádzajú sa na webovej stránke www.dekoria.sk.
 4. 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracúvateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatňujú predpisy poľského práva.
 2. Všetky spory vyplývajúce z plnenia zmluvy a ustanovení týchto Obchodných podmienok budú posudzované všeobecným súdom príslušným podľa ustanovení zákona zo dňa 17. novembra 1964 občiansky súdny poriadok.
 3. Okrem možnosti súdneho riešenia sporov majú strany tiež možnosť využiť alternatívne metódy riešenia sporov odoslaním veci k mediácii alebo odovzdaním sporu na riešenie stálemu zmierovaciemu spotrebiteľskému súdu, konajúcemu pri príslušnom vojvodskom inšpektoráte Obchodnej inšpekcie. Pravidlá prístupu k postupom uvedeným v predchádzajúcej vete boli popísané v oddiele XI. bode 8 – 13 týchto Obchodných podmienok.
 4. Spotrebitelia môžu tiež vyhľadať pomoc u mestského alebo okresného spotrebiteľského ombudsmana alebo na územne príslušnom Zväze spotrebiteľov.
 5. Prehľad stálych zmierovacích spotrebiteľských súdov, pôsobiacich pri vojvodských inšpektorátoch Obchodnej inšpekcie, sa nachádzajú na webových stránkach Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (www.uokik.gov.pl), v záložke: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich (Spotrebitelia – riešenia spotrebiteľských sporov).
 6. Tieto Obchodné podmienky sú dostupné v elektronickej verzii na stránkach www.dekoria.sk.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke, zavedenie nového tovaru do ponuky obchodu, vedenie a odvolávanie zľavových akcií na stránkach obchodu alebo na vykonávanie zmien v nich, o čom bude používateľa s predstihom informovať. Všetky zmeny cien a odvolanie akcií sa netýkajú tovaru už objednaného v obchode.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok v prípade:
  1. zmeny rozsahu poskytovaných služieb,
  2. zmeny akceptovaných spôsobov platby,
  3. zmeny spôsobov a nákladov na dopravu,
  4. zmeny funkcií obchodu,
  5. zmeny všeobecne platných právnych predpisov,
  6. zmeny v rozsahu štruktúry a kontaktných adries na strane predávajúceho.
 9. O zmene Obchodných podmienok bude predávajúci informovať používateľa, ktorý má účet, prostredníctvom účtu. Zmena Obchodných podmienok vstupuje do platnosti v lehote 14 dní odo dňa vyrozumenia používateľa o zmene. Predávajúci informuje používateľa o obsahu zmien a o predpokladanom termíne ich vstupu do platnosti.
 10. Zmeny Obchodných podmienok budú sprístupnené na webových stránkach obchodu.
 11. Na zamedzenie pochybnostiam, zavedené zmeny nemajú vplyv na objednávky vykonané pred ich vstupom do platnosti.
 12. Používatelia majúci účet sú, v prípade neprijatia nového znenia Obchodných podmienok, povinní zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho, uvedenú v oddiele XII. bode 3 týchto obchodných podmienok, vyhlásenie o neprijatí nového znenia Obchodných podmienok. Predávajúci v okamžiku prijatia vyhlásenia používateľa odstráni používateľom vlastnený účet, o čom bude používateľ informovaný. Vyhlásenie o neprijatí nového znenia Obchodných podmienok môže byť tiež smerované písomnou formou na adresu predávajúceho uvedenú v oddiele XII. bode 2 týchto Obchodných podmienok.
 13. Predávajúci odstráni účet používateľa tiež na každú jeho žiadosť smerovanú na e-mailovú adresu predávajúceho, teda [email protected] alebo korešpondenčne na adresu: „Franc-Textil“ Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, Poľsko.
 14. Mimo prípady uvedené v bode 11 a 12 vyššie má predávajúci tiež právo odstrániť účet používateľa v prípade:
  1. absolútnej neaktivity používateľa po dobu 6 mesiacov odo dňa vytvorenia účtu, spôsobom popísaným v týchto Obchodných podmienkach,
  2. porušenia ustanovení týchto Obchodných podmienok používateľom, predovšetkým oddielu II. bodu 9 a 10.